Przeskocz do treści

KONKURS NA NAZWĘ DLA SMOKA BIORĄCEGO UDZIAŁ W PARADZIE SMOKÓW 2024

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, 31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2, reprezentowany przez Dyrektora Renatę Głowacką ,zwany dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny i jest niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnik oświadcza, że:

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu.

c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

d. w wypadku przesłania propozycji nazwy przez serwis Facebook uczestnik oświadcza że jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.

3. W konkursie mogą brać udział dzieci i osoby dorosłe, bez limitu wieku.

4. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny, a w wypadku przesłania propozycji poprzez serwis Facebook wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz wykonanie zadania opisanego w pkt. III Regulaminu.

III. ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestnika jest wysłanie propozycji nazwy dla Smoka prezentowanego w KK Przegorzały podczas Wielkiej Parady Smoków 2024. Propozycja nazwy dla smoka powinna zostać wysłana przy pomocy maila lub komentarza pod postem na profilu https://www.facebook.com/Przegorzaly

2. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu https://www.facebook.com/Przegorzaly oraz na stronie internetowej organizatora.

3. Termin obowiązywania Konkursu 3 VI 2024. Termin Został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu https://www.facebook.com/Przegorzaly oraz na stronie internetowej organizatora.

IV. NAGRODY

1. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

2. Nagrodą w konkursie jest bezpłatna wejściówka na miesiąc zajęć w pracowni plastycznej w sezonie 2024/25

3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin na adres biuro.przegorzaly@dworek.eu danych Uczestnika: a) imię i nazwisko b) adres korespondencyjny c) numer telefonu d) adres mailowy

4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt 2, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.

5. organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nazw zgłoszonych w Konkursie

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności niepodania prawdziwego adresu do korespondencji, podania danych które są niepełne lub nieaktualne, oraz niemożność uczestnictwa w zajęciach plastycznych w terminie zaproponowanych przez organizatora .

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają na profilu https://www.facebook.com/Przegorzaly treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu; VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

VII. PRAWA AUTORSKIE 1. Majątkowe prawa autorskie do konkursu przysługują Organizatorowi.

2. Zabronione jest:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora,

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami. VIII. REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu należy zgłaszać Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro.przegorzaly@dworek.eu lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu na Facebooku na portaluhttps://www.facebook.com/Przegorzaly

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej przegorzaly.dworek.eu