Przeskocz do treści

Regulamin uczestnictwa w zajęciach/warsztatach

Skrót/zasady uczestnictwa

 1. Wyślij formularz zapisu na wybrane zajęcia.
 2. Otrzymasz od nas potwierdzenie mailowe, czy udało się zapisać na dane zajęcia (czy jesteś na liście uczestników)
 3. Wpisanie na listę uczestników wiąże się koniecznością uiszczenia opłaty za zajęcia.
 4. Nieobecność na zajęciach nie jest równoznaczna z rezygnacją z zajęć i tym samym możliwością nie płacenia za zajęcia.
 5. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w zajęciach – należy złożyć mailową rezygnację na adres przegorzaly@dworek.eu.
  (w przypadku zajęć grupowych, obowiązuje ona od najbliższego pełnego miesiąca).
Klub Kultury Przegorzały
 1. Akceptacja niniejszego regulaminu stanowi respektowanie jego wszystkich postanowień.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie elektronicznego lub papierowego formularza zgłoszenia, zaakceptowanie regulaminu,  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz uiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie.
 3. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z wpisem na listę uczestników zajęć/ warsztatów.
 4. Organizator potwierdza wpis na listę uczestników zajęć /warsztatów. Potwierdzenie jest wiążące i oznacza, że zainteresowany jest uczestnikiem zajęć / warsztatów.
 5. Nieobecność uczestnika na zadeklarowanych zajęciach (po potwierdzeniu przyjęcia przez organizatora) nie jest jednoznaczna z rezygnacją z zajęć.
 6. Opłaty za zajęcia w całości przekazywane są na organizację zajęć oraz cele statutowe Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.
 7. Opłaty powstaje po otrzymaniu informacji o zapisaniu na listę zajęć uczestników. Płatności za zajęcia grupowe lub  indywidualne należy dokonywać z góry do 10 dnia każdego  okresu rozliczeniowego  (lub przed pierwszymi zajęciami, jeśli te nie odbywają się w okresie między 1 a 10 dniem miesiąca) przelewem.
 8. Posiadacze Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ ( dalej : KKR3+), Krakowskiej Karty Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym ( dalej: KKRN) uprawnieni są do bonifikaty 50% na zajęcia. Warunkiem uzyskania zniżki jest okazanie aktualnej karty oraz przekazanie nr identyfikacyjnego.
 9. Bonifikata dla posiadaczy KKR 3+ i KKRN nie dotyczy działań objętych impresariatem oraz realizowanych przez podmioty zewnętrzne.
 10. Rezygnacja z zajęć możliwa jest przed końcem każdego okresu rozliczeniowego wskazanego w cenniku zajęć w formie mailowej na adres przegorzaly@dworek.eu. W wypadku braku rezygnacji w formie przewidzianej w regulaminie uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty za kolejny okres rozliczeniowy.
 11. W przypadku braku oświadczenia o rezygnacji z zajęć i braku terminowej zapłaty przez uczestnika zajęć /warsztatów organizator podejmie działania prawne zmierzające do dochodzenia należności na drodze sądowej i egzekucyjnej, a kierownik Klubu ma prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia.
 12. Opłata za zajęcia grupowe:

  a) Opłata za zajęcia grupowe jest uzależniona od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu/kwartale. Wyjątek stanowi opłata za zajęcia plastyczne w Małej Akademii Plastycznej, która jest stała i nie jest uzależniona od ilości zajęć.

  b) Opłata za zajęcia grupowe obowiązuje bez względu na liczbę zajęć wykorzystanych w miesiącu przez uczestnika. W przypadku opuszczenia zajęć grupowych przez uczestnika wpłaty nie są zwracane, ani też nie ma możliwości wykorzystania zajęć w innym terminie, tzw. odrobienia zajęć.

  c) W przypadku odwołania zajęć grupowych z przyczyn niezależnych od organizatora wniesiona wpłata za te zajęcia może zostać przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy lub na inne zajęcia, na które zapisany jest uczestnik. Jeśli nie jest to możliwe, wniesiona opłata za odwołane zajęcia może zostać zwrócona na pisemną prośbę uczestnika w formie mailowej na adres: przegorzaly@dworek.eu
 13. Opłata za zajęcia indywidualne:

  a) Opłata za zajęcia uzależniona jest od liczby zajęć w miesiącu lub kwartale.

  b) Nieobecności powinny zostać zgłoszone instruktorowi najpóźniej na 24 h przed zaplanowanymi zajęciami. W przypadku niezgłoszenia nieobecności, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za te zajęcia. W razie nieobecności niezgłoszonej w przewidzianym terminie Organizator nie przewiduje: przeniesienia zajęć, przeniesienia wpłat, zwrotu wpłat.

  c) W przypadku nieobecności instruktora w dniu zaplanowanych zajęć, zaproponowany zostanie uczestnikowi inny termin zajęć (do 30 dni od dnia nieobecności instruktora). Jeśli ustalenie dogodnego terminu nie będzie możliwe opłata za w/w zajęcia zostanie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy.
 14. Dane organizatora do przelewu:

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867

W tytule przelewu prosimy umieścić:

/PRZEGORZAŁY/ IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/RODZAJ ZAJĘĆ/MIESIĄC

15. Faktury dla osób fizycznych są wystawiane na podstawie wniosku. Warunkiem wystawienia faktury jest przedstawienie paragonu lub potwierdzenia przelewu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   W opisie na fakturze podaje się nazwę zajęć zgodną z cennikiem. Żądanie wystawienia faktury powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano zapłaty.

16. Faktury do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikującym (NIP) – podmiot prowadzący działalność gospodarczą- wobec wymogu zamieszczenia Nr NIP przy ewidencji sprzedaży nie będą wystawiane.

17. Organizacja zajęć:

a) Zajęcia stałe odbywają się w formie grupowej lub indywidualnej, według ustalonego przez klub harmonogramu i zgodnie z aktualnym cennikiem danego klubu

b)Zajęcia stałe nie odbywają się w ferie, wakacje, święta państwowe oraz podczas długich weekendów i w okresie między świątecznym (Boże Narodzenie – Nowy Rok), chyba że prowadzący zajęcia instruktor w porozumieniu z uczestnikami podejmie inną decyzję.

c) Organizator zastrzega, że harmonogram zajęć może ulec zmianie.

d) Zajęcia grupowe, które wymagają minimalnej liczby uczestników rozpoczynają się po skompletowaniu grupy i mogą zostać zawieszone w chwili, gdy liczba uczestników spadnie poniżej wymaganej liczby.

e) Na zajęciach obowiązuje własna odzież ochronna, instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub zniszczenie osobistych rzeczy uczestników.

f) Klub Kultury „Przegorzały” zobowiązuje się zapewnić dziecku bezpieczeństwo w godzinach uczestniczenia dziecka w zajęciach/warsztatach deklarowanych przez Opiekuna prawnego/Rodzica w formularzu zgłoszeniowym

g) Ze względu na harmonogram zajęć i bezpieczeństwo, prosimy przyprowadzać  i odbierać dzieci punktualnie.

h) Uczestnikowi zajęć nie przysługuje prawo zawieszenia zajęć.

18. W zakresie zajęć odbywających się w specjalistycznych pracowniach (plastycznej i ceramicznej) obowiązują dodatkowe regulaminy, które wymagają akceptacji uczestników.