Kalendarium wydarzeń
01 cze czw, 11:10
Strefa Rodzica: Czytadełko
02 cze pt, 17:00
Wystawa prac Małej Akademii Plastycznej i uroczysty finisaż
06 cze wt, 17:15
Strefa Rodzica: Bawialnia
07 cze śr, 11:00
Strefa Rodzica: Gordonki (brak miejsc)
13 cze wt, 17:15
Strefa Rodzica: Bawialnia
14 cze śr, 11:00
Strefa Rodzica: Gordonki (brak miejsc)
15 cze czw, 11:10
Strefa Rodzica: Folkloromaniaki
17 cze sob,
PRZE-PIKNIK
20 cze wt, 17:15
Strefa Rodzica: Bawialnia
21 cze śr, 11:00
Strefa Rodzica: Gordonki (brak miejsc)
22 cze czw, 11:10
Strefa Rodzica: Folkloromaniaki
25 cze nd, 15:30
Bezpłatne warsztaty Mozaika Ceramiczna- Budżet Obywatelski 2022
26 cze pon, 9:00
Wakacje z kulturą - KONTRASTY
26 cze pon, 15:30
Bezpłatne warsztaty Mozaika Ceramiczna- Budżet Obywatelski 2022
27 cze wt, 9:00
Wakacje z kulturą - KONTRASTY
27 cze wt, 15:30
Bezpłatne warsztaty Mozaika Ceramiczna- Budżet Obywatelski 2022
28 cze śr, 9:00
Wakacje z kulturą - KONTRASTY
29 cze czw, 9:00
Wakacje z kulturą - KONTRASTY
30 cze pt, 9:00
Wakacje z kulturą - KONTRASTY
sty
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
gru

REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ PRACOWNI CERAMICZNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, 31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2, reprezentowany przez Dyrektora Renatę Głowacką ,zwany dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny i jest niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnik oświadcza, że:

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu.

c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

d. w wypadku przesłania propozycji nazwy przez serwis Facebook uczestnik oświadcza że jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.

3. W konkursie mogą brać udział dzieci i osoby dorosłe, bez limitu wieku.

4. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny, a w wypadku przesłania propozycji poprzez serwis Facebook wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz wykonanie zadania opisanego w pkt. III Regulaminu.

III. ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestnika jest wysłanie propozycji nazwy dla nowej Pracowni ceramicznej w Klubie Kultury Przegorzały przy pomocy maila lub komentarza pod postem na profilu https://www.facebook.com/Przegorzaly

2. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu https://www.facebook.com/Przegorzaly oraz na stronie internetowej organizatora.

3. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu https://www.facebook.com/Przegorzaly oraz na stronie internetowej organizatora.

IV. NAGRODY

1. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

4. Nagrodą w konkursie jest bezpłatna wejściówka na miesiąc zajęć w pracowni plastycznej w sezonie 2023/24 oraz pierwszeństwo w zapisach na bezpłatne warsztaty w nowej pracowni ceramicznej.

2. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin na adres biuro.przegorzaly@dworek.eu danych Uczestnika:

a) imię i nazwisko

b) adres korespondencyjny

c) numer telefonu

d) adres mailowy

3. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt 2, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.

4. organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nazw zgłoszonych w Konkursie

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności niepodania prawdziwego adresu do korespondencji, podania danych które są niepełne lub nieaktualne, oraz niemożność uczestnictwa w zajęciach plastycznych w terminie zaproponowanych przez organizatora .

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają na profilu https://www.facebook.com/Przegorzaly treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

VII. PRAWA AUTORSKIE

1. Majątkowe prawa autorskie do konkursu przysługują Organizatorowi.

2. Zabronione jest:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora,

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

VIII. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu należy zgłaszać Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro.przegorzaly@dworek.eu lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu na Facebooku na portaluhttps://www.facebook.com/Przegorzaly

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej przegorzaly.dworek.eu